Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 1350 

Czas trwania: 220 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

 

 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych z Oligofrenopedagogiki jest ukończony kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w wymiarze 260 godzin według ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ( Warszawa, grudzień 1992 r.).Studia podyplomowe na podbudowie kursu kwalifikacyjnego realizowane przez PCUD umożliwiają uzyskanie pełnych kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci poszerzą zakres wiedzy dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

 


 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące prowadzić edukację, rewalidację lub są nauczycielem wspomagającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które posiadają kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 


 

CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 


 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

 


 

Program obejmuje 100 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:
 
 • Psychologia rozwojowa
 • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Niewerbalne techniki porozumiewania się
 • Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Arteterapia
 • Terapia ruchem, muzyką i zabawą
 • Praktyka 

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w trakcie trwania studiów. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rehebilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąrealizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli

Absolwenci studiów podyplomowych na podbudowie kursku kwalifikacyjnego: Oligofrenopedagogika uzyskują dyplom studiów podyplomowych z uczelni wyższej, który uprawnia ich do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • klasach I – III gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego: Oligofrenopedagogika realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasze zadowolenie.

 


 

mgr Joanna Porada - Oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. Opiekun podczas turnusów rehabilitacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Prowadzi kółko taneczno-teatralne z wykorzystaniem metody teatroterapii w SOSW w Mrowli. Uczesniczka wielu kursów, szkoleń i warsztatów. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Autorka autorskich programów szkolen z zakresu pedagogiki specjalnej.

 


 

mgr Sylwia Niemiec-Elanany - oligofrenopedagog, doktorantka pedagogiki na Uniwersytetcie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie. Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty m. in: Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej II stopnia, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Edukacja sensoryczna osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, Czego uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym? Ocena umiejętności poznawczych i komunikacyjnych.

 


 

mgr Elżbieta Świder – oligofrenopedagog. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Wieloletni dydaktyk w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorka konferencji i spotkań związanych z pedagogiką specjalną.

 


 

mgr Beata Bobra - z wykształcenia mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz oligofrenopedagog i arteterapeata po studiach podyplomowych.   Na co dzień nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli uczący m.in. zajęć kształtujących kreatywność. Pasjonatka rękodzieła artystycznego, zmienia, przerabia , dekoruje, tworzy . . .

 


 

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością inteletualną" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

       ​- fotografia (1 sztuka)

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: 
Zajęcia z Arteterapii na SP z Oligofrenopedaogigki