Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

PPOŻ

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej Naszym Klientom oferujemy:

 

  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego!
  • organizowanie i dokumentowanie próbnych ewakuacji,
  • kompleksowe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

        

 


 

 


 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ((Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

 


 

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest między innymi zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

 


 

Sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 § 6.1) nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W naszej firmie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są opracowywane  indywidualnie na potrzeby konkretnego obiektu.

 


 

Poniżej przedstawiamy instrukcje najnowszego naszego projektu:

 


 


 

Organizowanie i dokumentowanie próbnych ewakuacji

Na podstawie §17 Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele lub zarządcy budynków przeznczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne) nie rzadziej niż raz na 2 lata.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych należy powiadomić właściwego  miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z podaniem terminu ćwiczeń, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 


 

Kompleksowe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 


 

Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 


 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 15. 1. z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:

 

1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.