Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: LOGOPEDIA

Cena: 6000 

Czas trwania: Czas trwania: 600 godzin ( w tym 120 godzin praktyk), IV semestry ( realizacja w 18 miesięcy)

 


STUDIA PODYPLOMOWE LOGOPEDIA 

przygotowują do wykonywania zawodu logopedy. Podkarpackie Centrum Usług dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli oraz rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej rozwoju i doskonalenia, a także zajmuje się wadami i różnymi zaburzeniami mowy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Studia podyplomowe logopedia wyposażają osoby w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami mowy. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (ujętym w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 229402)  i nauczyciel logopeda (ujęty w KZiS numer 235906).

 


ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, psychologowie.

 


CEL STUDIÓW:

Studia logopedia przygotowują absolwentów w zasób wiedzy i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Przygotowanie absolwentów do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami.

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE: LOGOPEDIA

Program obejmuje 480 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Wstęp do logopedii
 • Fonetyka artykulacyjna i fonologia języka polskiego
 • Kultura żywego słowa
 • Emisja głosu
 • Logorytmika
 • Podstawy audiofonologii i audiometrii
 • Podstawy foniatrii i ortodoncji
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Pedagogika specjalna – wybrane elementy
 • Neuropsychologia
 • Psychiatria dziecięca
 • Kształtowanie i rozwój mowy dziecka w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdologopedia z terapią
 • Balbutologopedia z terapią
 • Profilaktyka i terapia w dysleksji i dysgrafii
 • Diagnoza logopedyczna
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy
 • Mutyzm i inne zaburzenia psychogenne mowy
 • ​Autystyczne ograniczenia komunikacji językowej
 • Usprawnianie mowy dzieci z MPD
 • Terapia osób po uszkodzeniach mowy
 • Psychoterapia w pracy logopedycznej
 • Zastosowanie informatyki w logopedii
 • Metodyka Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki logopedyczne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych z Logopedii realizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli

Absolwent studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Logopedia uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w żłobkach, szkołach i przedszkolach masowych i integracyjnych
 • w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły, ośrodki, DPS) .
 • Poradniach Foniatryczno- Logopedycznych
 • Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Logopedia realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych​
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy ​Wasz poziom zadowolenia.

 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych „Logopedia”  m.in.:


 

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna - profesor zwyczajny, filolog polski, logopeda i neurologopeda. Wieloletni pracownik akademicki uczelni wyższych w Polsce. Członkini Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka liczny prac naukowych i badawczych z zakresu językozwnastwa.

 


 

mgr Teresa Wiktor - logopeda i neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, Na co dzień pracuje w Podkarpackim Centrum Logopedycznym w Rzeszowie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy oraz w ZZOZ im. Jana Pawła II w Górnie. Uczestnik warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i neurologopedii. Ukończyła: warsztaty Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 

 


 

mgr Józef Oczadły - logopeda, neurologopeda, pedagog. Na co dzień pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Odrodzenie w Katowicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach, Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń z logopedii, emisji głosu, metodyki terapii logopedycznej. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów i konferencji.


 

mgr Pascal Kaas - Muzyk i pedagog (kwalifikacje w  zakresie pedagogiki przedszkolnej, rytmiki, logorytmiki oraz języka francuskiego), entuzjasta twórczych metod w pedagogice i pedagogice muzykiWspominając autorytety, które ukształtowały jego pedagogiczną i artystyczną osobowość, wymieniaLubomiłę Bukowską, u której uczył się śpiewu klasycznego (Szkoła Muzyczna II stopnia w Rzeszowie), dwie Urszule: Nawojską i  Smoczyńską - Nachtman (pierwszaniedościgniony autorytet w zakresie rytmiki dziecięcej, u drugiej studiował metodykę rytmiki (Akademia Muzyczna w Warszawie), Elżbietę Kilińską- Ewertowską i Annę Walencik-Topiłko z czasów studiów w Akademii Muzycznej w Gdańsku). Za szczególnie cenne uznaje: staż w zakresie rytmiki odbyty w Conservatoire de Musique Erik Satie w Paryżu, praktykę chóralną w chórze Bach Collegium Paris pod dyrekcją Patrizii Metzler oraz współpracę z Rodziną SteczkowskichJest autorem, kompozytorem i nierzadko wykonawcą licznych songs for children, opublikowanych na łamach ukazującego się w latach 2000-2006 czasopisma Kapitan Muzyczka, wydawnictwach typu książka & płyta oraz albumach płytowychDla Wydawnictwa „Wam”  napisał i skomponował piosenki do bajek multimedial-nychPrzygody ślimaczka Maciusia i Aniołek Gwiazdy Wigilijnej (opowieść Andrzeja Sochackiego). 

 

 

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Logopedia" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.