Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 406 godzin ( w tym 217 godzin stażu), II semestry 


STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA ogólna i dziecięca to specjalizacja logopedii, która zajmuje się diagnozą oraz terapią różnych zaburzeń komunikacyjnych, które spowodowane są uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedia ogólna i dziecięca zajmuje się terapią mowy oraz terapią karmienia i zaburzeniami jedzenia u dzieci na każdym stadium rozwoju oraz u osób dorosłych. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli oraz rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

 

ODBIORCY:

Studia podyplomowe skierowane są do logopedów pracujących w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych/ przedszkola, szkoły – w tym specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki fizjoterapii i rehabilitacji, ośrodki wczesnej interwencji itp.     

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja stażu z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA

Program obejmuje 189 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz staż w wymiarze 217 godzin.

 

W programie studiów zna jdują się następujące bloki tematyczne:

 

 • Medyczny ujmujący zagadnienia anatomii, fizjologii, patofizjologii. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. analizę dokumentacji medycznej.
 • Rehabilitacyjny zajmujący się teorią i praktyką usprawniania chorych z różnorodnymi porażeniami i zaburzeniami.
 • Językoznawczy pozwalający w praktyce klinicznej wykorzystywać zasady językowe do konstruowania ćwiczeń logopedycznych.
 • Logopedyczny uzupełniający ogólną wiedzę logopedyczną oraz pozwalający wykorzystywać ją w praktyce klinicznej pod okiem doświadczonych neurologopedów - klinicystów. 
 • Uzupełniający obejmujący zagadnienia organizacyjne i prawne

 

Nowością w programie studiów jest wprowadzenie zagadnień związanych z rehabilitacją zaburzeń przełykania u dzieci i dorosłych.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych bloków tematycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Staż odbywa się w placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Ponadto praktyki odbywają się w kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych. Niezbędną dokumentację do odbycia stażu oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Neurologia ogólna i dziecięca” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Neurologopedia ogólna i dziecięca realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia.

 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych „Neurologopedia ogólna i dziecięca”  m.in.:


 

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna - profesor zwyczajny, filolog polski, logopeda i neurologopeda. Wieloletni pracownik akademicki uczelni wyższych w Polsce. Członkini Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka liczny prac naukowych i badawczych z zakresu językozwnastwa.

 


 

mgr Teresa Wiktor - logopeda i neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, Na co dzień pracuje w Podkarpackim Centrum Logopedycznym w Rzeszowie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy oraz w ZZOZ im. Jana Pawła II w Górnie. Uczestnik warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i neurologopedii. Ukończyła: warsztaty Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 

 


 

mgr Józef Oczadły - logopeda, neurologopeda, pedagog. Na co dzień pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Odrodzenie w Katowicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach, Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń z logopedii, emisji głosu, metodyki terapii logopedycznej. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów i konferencji.


 

mgr Pascal Kaas - Muzyk i pedagog (kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej, rytmiki, logorytmiki oraz języka francuskiego), entuzjasta twórczych metod w pedagogice muzyki. Wspominając autorytety, które ukształtowały jego pedagogiczną i artystyczną osobowość, wymienia: Lubomiłę Bukowska, u której uczył się śpiewu klasycznego (Szkoła Muzyczna II stopnia w Rzeszowie), dwie Urszule: Nawojską i Smoczyńską - Nachtman (pierwsza - niedościgniony autorytet w zakresie rytmiki dziecięcej, u drugiej studiował metodykę rytmiki (Akademia Muzyczna w Warszawie), Elżbietę Kilińską-Ewertowską i Annę Wlencik-Topiłko z czasów studiów w Akademii Muzycznej w Gdansku). Za szczególnie cenne uznaje: staż w zakresie rytmiki odbyty w Conservatoire de Musique Erik Satie w Paryżu, praktykę chóralną w chórze Bach Collegium Paris pod dyrekcją Patrizji Metzler oraz współpracę z Rodziną Steczkowskich. Jest autorem, kompozytorem i nierzadko wykonawcą licznych songs for children, opublikowanych na łamach ukazującego się w latach 2000-2006 czasopisma "Kapitan Muzyczna", wydawnictwach typu książka & płyta oraz albumach płytowych. Dla wydawnictw "Wam" napisał i skomponował piosenki do bajek multimedialnych: Przygody ślimaczka Maciusia i Aniołek Gwiazdy Wigilijnej (opowieść Andrzeja Sochackiego).

 

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

 

Warunkiem przyjęcia na studia Neurologia ogólna i dziecięca jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.