Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: TERAPIA PEDAGOGICZNA z elementami logopedii

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 370 godzin ( w tym 60 godzin praktyk) -  III semestry (12 miesięcy)

 

STUDIA PODYPLOMOWE TERAPAIA PEDAGOGICZNA z elementami logopedii realizowana przez PCUD spełnia wymagania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną określoną w rozporządzeniach MEN. Studia podyplomowe rozszerzają kwalifikacje nauczyciela lub pedagoga o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Studia podyplomowe terapia pedagogiczna zwiększają efektywność pracy pedagogicznej nauczyciela przedmiotu oraz umożliwiają mu prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dodatkowym elementem studiów podyplomowych jest wprowadzenie przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych elementów logopedii do terapii pedagogicznej. Elementy logopedii poszerzają wiedzę i kompetencję nauczycieli i pedagogów w zakresie terapii pedagogicznej. Słuchacz ma możliwość poznania podstawowych metod i narzędzi logopedycznych, które będzie mógł włączać w terapię pedagogiczną.

 

ODBIORCY:

Studia podyplomowe terapia pedagogiczna kierowane są do osób w wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim w zakresie pedagogiki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

CEL STUDIÓW:

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii wyposaża słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Słuchacze będą mogli prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga-terapeuty (specjalisty terapii pedagogicznej).  

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,​
 • obrona pracy dyplomowej

 

STUDIA PODYPLOMOWE: TERAPIA PEDAGOGICZNA z elementami logopedii

Program obejmuje 310 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Wstęp do terapii pedagogicznej
 • Czynniki generujące potrzebę indywidualizacji
 • Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych
 • Wybrane zespoły zaburzeń genowych i chromosomowych
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami procesów orientacyjno-poznawczych
 • Metody pracy z grupą
 • Metody pracy z grupą
 • Medyczne aspekty dysfunkcji
 • Diagnoza psychologiczna w terapii pedagogicznej
 • Integracja i inkluzja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Techniki multimedialne wspierające rozwój dzieci dysfunkcyjnych
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją
 • Dydaktyka specjalna – zasady metody, proces kształcenia
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysgrafią
 • Zastosowanie Metody Glena Domana w terapii pedagogicznej
 • Logopedia - elementy
 • Logopedia - elementy
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Muzykoterapia w terapii pedagogicznej
 • Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia zabawą
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Praktyki

 

W ramach zajęć organizowane są wyjazdy studyjne do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Praktyki realizowane są w poniższy sposób:

 

 • 30 h – realizowane w ramach przedmiotów
 • 30 h – praktyki samodzielne

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii realizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie 
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

Absolwenci studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z elementami logopediiuzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznejdopracy w charakterze pedagoga-terapeuty (specjalisty terapii pedagogicznej).  

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • klasach I – III gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Poradniach Terapeutycznych
 • Poradniach Terapii Zajęciowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z elementami logopedii realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasze zadowolenie.

Tel. firmowy: 17 740 21 31

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Terapia pedagogiczna z elementami logopediijest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: