Nauczanie języka obcego (języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

535 godzin, III semestry

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 900 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Nauczanie języka obcego (języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania j. angielskiego w przedszkolach i klasach I – III

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę oraz kompetencje metodyczne z zakresu metod oraz technik nauczania języka angielskiego, wymagane w kwalifikacjach zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia podyplomowe z zakresu metodyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2 (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014).

 Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w trakcie trwania studiów daje możliwość osobom nielegitymującym się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów dołączenie do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu nadającego wymagany Certyfikat.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia adresowane są do nauczycieli lub innych osób prowadzących lub zamierzających prowadzić kształcenie w zakresie j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie kwalifikacji metodycznych niezbędnych do nauczania języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III Szkoły Podstawowej, nabycia wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod oraz technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych istotnych dla realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
 • Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • System oświaty - prawo i polityka oświatowa
 • Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Współczesne koncepcje kształcenia - innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
 • Pedeutologia z etyką
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
 • Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
 • Praktyka
 • Dydaktyka ogólna
 • Emisja i higiena głosu
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Dydaktyka nauczania języka obcego
 • Podstawa programowa a program nauczania języka obcego
 • Dobór i ocena materiału nauczania
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
 • Praktyka

Praktyki na stadiach podyplomowych Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w trakcie trwania studiów daje możliwość osobom nielegitymującym się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów dołączenie do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu nadającego wymagany Certyfikat.

Wychodząc naprzeciw zmianom w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014) zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych na intensywne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2). Dyplom uzyskany po zdaniu egzaminu uprawnia do nauczania angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Wszystkie kursy prowadzone są w systemie intensywnym (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne), który pozwala przyswoić wiedzę 120-godzinnego kursu w trakcie 30 spotkań z lektorem, a tym samym podnieść kompetencje językowe o jeden poziom w ciągu około pół roku.


Na każdym poziomie szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu PTE General Level 3. Wszystkie kursy prowadzone są według sprawdzonego programu autorskiego i odbywają się w małych grupach w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

Kursy językowe obejmują następujące poziomy zaawansowania:

A0 – A1 – poziom elementarny (60 godzin)

A1 – A2 – poziom podstawowy (120 godzin)

A2 – B1 – poziom niżej średnio zaawansowany (120 godzin)

B1 – B1+ – poziom średnio zaawansowany (120 godzin)

B1+ - B2 – poziom wyżej średniozaawansowany/przygotowanie do egzaminu (60 godzin)

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowują metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575). Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dydaktyki języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III.

 Absolwent studiów podyplomowych: „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

Studia podyplomowe z zakresu metodyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2 (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014).


Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 uzyskujesz gdy posiadasz:

1. Przygotowanie pedagogiczne

2. Metodyka języka obcego ( języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)– studia podyplomowe

3. Egzamin z języka angielskiego na Poziomie B2

Egzamin z języka angielskiego na Poziomie B2 poświadcza znajomość języka angielskiego na  poziomie średniozaawansowanym według Poziomów Rady Europy (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Według wymagań CEFR osoba znajdująca się na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu dotyczącego konkretnych oraz abstrakcyjnych tematów. Poziom znajomości języka pozwala na sprawne, płynne i spontaniczne prowadzenie rozmowy z osobą anglojęzyczną. Sposób formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych jest przejrzysty, a także pozwala na uczestnictwo w dyskusji podając wady i zalety danego zagadnienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (II etap edukacyjny (klasy 4-8) uzyskujesz gdy posiadasz:

1. Przygotowanie pedagogiczne

2. Egzamin z języka angielskiego na Poziomie C1 

Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 120 godzin (forma hybrydowa) oraz indywidualne 2 godzinne sesje przedegzaminacyjne z couchem neurojęzykowym.

 

 Egzamin z języka angielskiego na Poziomie C1 poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym według Poziomów rady Europy (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Według wymagań CEFR osoba znajdująca się na poziomie C1 rozumie szeroki zakres dłuższych tekstów także w kontekście rozumienia znaczenia ukrytego, potrafi wypowiadać się płynnie oraz spontanicznie, a także skutecznie i swobodnie, a także posiada umiejętność budowania szczegółowych wypowiedzi dotyczących złożonych problemów, a także sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych